Algemeen Voorwaarden

Ruthless Fight Company B.V.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit.

Artikel 1: Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Ruthless Fight Company B.V. en de persoon die gebruik maakt van de faciliteiten van Ruthless Fight CompanyB.V.(hierna te noemen “de deelnemer”).2. Bijzondere afspraken die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts per geval.

Artikel 2: Aanmelding en Ruthless Fight Company B.V. pas
1. Aanmelding als deelnemer vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen en te verzenden of in te vullen bij de balie in de sportschool. Vooraf aan de aanmelding stellen wij 1 kosteloze proefles beschikbaar per persoon. Vanaf formele aanmelding is het contract bindend voor een periode vanaf 6 tot 12 maanden, afhankelijk van het gekozen lessenpakket.

2. Ruthless Fight Company B.V. behoudt zich het recht aanmeldingen te weigeren, indien het maximum aantal deelnemers is bereikt.

3. Na aanmelding bij Ruthless Fight Company B.V. ontvangt de deelnemer op vertoon van een geldig legitimatiebewijs de Ruthless Fight Company B.V. pas. Uitsluitend op vertoon van een geldige Ruthless Fight Company B.V. pas krijgt een deelnemer toegang tot Ruthless Fight Company B.V.

4. Jongeren onder de 16 jaar dienen bij aanmelding schriftelijke toestemming van hun ouders aan te kunnen tonen.

5. De deelnemer blijft ten allen tijden aansprakelijk voor het gebruik en/of misbruik van de Ruthless Fight Company B.V. pas. Gebruik van de Ruthless Fight Company B.V. pas is persoonsgebonden. De pas is dus niet overdraagbaar.

6. Bij verlies of diefstal of anderszins in het ongerede raken van de Ruthless Fight Company B.V. pas, blijft de betalingsverplichting voor het lopende lidmaatschapsjaar onverminderd van kracht. Een vervangende pas kan tegen betaling van € 12,50 worden verkregen.

Artikel 3: Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden
1. Een lidmaatschap bij Ruthless Fight Company B.V. zal direct na aanmelding in gaan. De startperiode van het abonnement zal vanaf de eerste van de eerst volgende maand van start gaan, met een afhankelijk duur van het gekozen lessenpakket.

2. Indien er voor het begin van het maand een abonnement wordt afgesloten, zal het eerste gedeeltelijke abonnementsbedrag (tot de start van de officiële abonnement, vanaf de eerste van de eerstvolgende maand) pro ratio worden berekend en belast.

3. Vanaf de startperiode van het abonnement vanaf het begin van de eerstvolgende maand, zal het volledige maandelijkse bedrag Mei 2018 Ruthless Fight Company B.V. rekening zijn bijgeschreven, behoudt Ruthless Fight Company B.V. het recht het lidmaatschap per direct te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt. Indien de deelnemer na een periode van vier weken nog steeds in gebreke gebleven is, wordt de vordering en alle nog te incasseren termijnen van het abonnement uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden, met een minimum van €150,=, zijn voor rekening van de deelnemer.

4. Terugboeking van automatisch afgeschreven bedragen is mogelijk binnen 8 weken.

5. Ruthless Fight Company B.V. behoudt zich het recht om tarieven, na verloop van het abonnement, in te zien voor eventuele aanpassing.

6. Ruthless Fight Company B.V. behoudt zich het recht jaarlijkse prijsverhogingen door te voeren, afhankelijk van de schommelingen in de markt. Het is aan de deelnemer zich hiervan op de hoogte te stellen, d.m.v. informatie op te vragen binnen Ruthless Fight Company B.V. of d.m.v. het bezoeken van de website.

Artikel 4: Trainingstijden
1. Ruthless Fight Company B.V. behoudt zich het recht om openingstijden, plaatsen, programma’s e.d. te wijzigen.

2. Als de deelnemer geen gebruik maakt van het recht tot onbeperkt trainen of deelnemen aan
cursusonderdelen en/of – activiteiten, die aangeboden worden door Ruthless Fight Company B.V., vindt geen restitutie van de contributie plaats.

3. Op officiële en erkende feestdagen en/of tijdens evenementen is Ruthless Fight Company B.V. gerechtigd gesloten te zijn dan wel de openingstijden en/of aanbod aan te passen.

Artikel 5: Wijziging van het lidmaatschap
1. Het lidmaatschap kan op elk moment worden uitgebreid met een aanvullend abonnement.

2. Bij een uitbreiding van het lidmaatschap start de deelnemer opnieuw het abonnementsduur, afhankelijk van het duur van de gekozen lessenpakket. Contributie wordt herrekend vanaf het moment dat de nieuwe abonnement is aangegaan.

3. Wederom indien er voor het begin van het maand een uitbreiding van abonnement wordt afgesloten, zal het eerste gedeeltelijke abonnementsbedrag (tot de start van de officiële abonnement, vanaf de eerste van de eerstvolgende maand) pro ratio worden berekend en belast.

4. Vanaf de startperiode van het uitgebreide abonnement vanaf het begin van de eerstvolgende maand, zal het volledige maandelijkse bedrag vooraf worden afgeschreven van de opgegeven rekening van de deelnemer.

5. De deelnemer dient een verlenging van het abonnement, voor afloop van zijn/haar huidige
abonnement, bij de receptie of per mail door te geven.

6. Verlenging van het abonnement vindt plaats d.m.v. het indienen van een verlengingsformulier aan de balie van Ruthless Fight Company B.V.

Artikel 6: Beëindiging van het lidmaatschap
1. De deelnemer kan zijn lidmaatschap vrijblijvend beëindigen, wanneer de abonnementsduur is verlopen. Indien de deelnemer zijn/haar abonnement niet verlengd voor het aflopen van de huidige abonnement, beëindigt Ruthless Fight Company B.V. automatisch het abonnement na afloop. (LET OP, DIT GELDT VOOR ALLE INSCHRIJVINGEN TOT 07.02.2017) LET OP: ALLE INSCHRIJVINGEN VANAF 07.02.2017 WORDEN NA VERLOOP VAN HET ABONNEMENTSPERIODE, AUTOMATISCH MAANDELIJKS VERLENGD. HET ABONNEMENT IS
DAN MAANDELIJKS OP TE ZEGGEN, D.M.V. SCHRIFTELIJK BERICHT VAN DE LEDEN.

2. Indien de deelnemer na afloop/opzegging van de abonnement, zich binnen 3 maanden opnieuw aanmeldt voor lidmaatschap, behoudt Ruthless Fight Company B.V. het recht om eenmalig EUR 25,= aan administratie kosten te belasten aan de deelnemer.

3. Ruthless Fight Company B.V. behoudt zich het recht bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de vestigingsdirectie een lidmaatschap eenzijdig te beëindigen zonder teruggave van betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor het lopende termijn vervalt.

Artikel 7: Risico en aansprakelijkheid
1. Ruthless Fight Company B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer.

2. Het gebruik maken van de faciliteiten, trainingsondersteuning, het volgen van groepslessen of een programma bij Ruthless Fight Company B.V., is geheel voor eigen risico van de deelnemer.

3. Ruthless Fight Company B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer.

4. De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport, risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt.

5. Tevens zal de deelnemer Ruthless Fight Company B.V. vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.

Artikel 8: Huisregels
1. De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van de Ruthless Fight Company B.V. vestiging en hiernaar te handelen.

2. De algemene voorwaarden en de huisregels van de Ruthless Fight Company B.V. staan op de website van Ruthless Fight Company B.V. en zijn bij de balie van Ruthless Fight Company B.V. op te vragen.

3. Ruthless Fight Company B.V. behoudt zich het recht ten allen tijden de huisregels en algemene voorwaarden aan te passen en te wijzigen, waar nodig.

Artikel 9: Persoonsgegevens en Privacy Policy
1. Per 25 Mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dit betekent dat Ruthless Fight Company B.V. volledig transparant beoogt te zijn omtrent welke gegevens er van leden beheerd en gebruikt worden.

2. Ruthless Fight Company B.V. verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemer ten behoeve van een goede bedrijfsvoering, waaronder onder meer wordt verstaan het onderhouden van een goede ledenadministratie. Personeelsleden, bestuursleden en eventuele vrijwilligers kunnen inzage hebben in deze gegevens, bij het invoeren van de inschrijfformulieren in het online softwarepakket VirtuaGym. Virtuagym medewerkers kunnen ook inzage hebben met als doeleinde Ruthless Fight Company B.V, bij eventuele vragen op afstand, te kunnen ondersteunen. Als deel van de inschrijving zal de deelnemer per email, indien correct ingevuld, uitgenodigd worden om online deel te nemen aan dit softwarepakket/social media tool, waar ook contact kan worden gelegd met andere leden van Ruthless Fight Company B.V. Hier
kunnen de leden zelf ook eea aanpassen aan hun persoonlijke gegevens.

3. Ruthless Fight Company B.V. kan de deelnemer per e-mail informeren omtrent zijn activiteiten. Indien de deelnemer dit niet wenst te ontvangen, kan hij hiertegen verzet aantekenen bij Ruthless Fight Company B.V. door middel van een schriftelijke kennisgeving.

4. De persoonsgegevens worden opgenomen in een online software bestand op de computer, waarin alle deelnemers van Ruthless Fight Company B.V. zijn opgenomen. Ruthless Fight Company B.V. en haar werknemers gaan vertrouwelijk om met de verstrekte gegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk ten behoeve van het genoemde doel.

5. Gegevens van (personeels)leden zullen nooit met andere partijen voor commerciële doeleinden gedeeld worden, mits overlegd met het lid zelf. Bijvoorbeeld voor deelneming aan competities, waar de leden zelf vrijwillig toestemming geven.

6. De deelnemer kan ten alle tijden verzoeken om inzage van zijn persoonsgegevens en om verbetering, aanvulling of wijziging van deze gegevens, welk verzoek zal worden gehonoreerd indien dit redelijkerwijs mogelijk is. Dit mag aan de balie, per telefoon of email plaats vinden. Contactgegevens zijn op de website te vinden.

7. Het recht op vergetelheid wordt aan alle leden verleend (het volledig wissen van jouw persoonlijke data).

Artikel 10: Rechtstoepassing
1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Ruthless Fight Company B.V. aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de deelnemer en Ruthless Fight Company B.V., zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar Ruthless Fight Company B.V. is gevestigd.

3. Door zijn inschrijving verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden en de huisregels van Ruthless Fight Company B.V. te accepteren.